#5 Burgerinitiatieven & het right to challenge: ruimte voor ongelijkheid?

  • Welke obstakels ervaren burgerinitiatieven binnen het recht?
  • Kan dit opgelost worden met een algemene regeling?
  • Hoe passen deze initiatieven binnen dit rechtsgebied (ondernemers?)?
  • Waar zitten de mogelijkheden om dergelijke partijen ruimte te bieden binnen een aanbesteding?

De participatiemaatschappij. Zo noemde Koning Willem-Alexander in 2013 de ontwikkeling waarin de participatie van burgers centraal staat in onze samenleving. Destijds kwam dat voort uit het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Er werd – en er wordt nog steeds – gestreefd naar een overheid ‘die mensen niet in de eerste plaats als consument ziet, maar als burgers die de ene keer zelfstandig, de andere keer samen de toekomst van Nederland vormgeven’. Van Nederlandse burgers wordt dus een actieve houding verwacht. Sindsdien is er veel gebeurd t.a.v. die zelfredzaamheid van burgers. Een ontwikkeling is dat burgercollectieven zichtbaarder zijn geworden in hun concrete wens om taken van de overheid over te nemen. Denk aan het onderhoud van een park, het beheer van een sporthal, maar ook aan leerlingenvervoer of uitgebreide zorgtaken. De vraag is vervolgens hoe deze collectieven passen binnen het recht. Ook voor het aanbestedingsrecht is dat van belang (voor een introductie). Welke positie nemen deze aanbieders van taken in binnen dit rechtsgebied? En hoe verhoudt het recht zich tot beleidsinitiatieven, zoals het ‘right to challenge’, bij gemeenten?

Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden (Universiteit Leiden). Ze publiceerde in mei het onderzoeksrapport ‘Right to Challenge: een studie naar de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge en andere burgerinitiatieven in Nederland dat zij samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen uitvoerde. We spreken elkaar over dit onderzoek en de weg voorwaarts.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier:

Social media updates